Богданівська сільська рада

Петрівського району, Кіровоградської області

Телефон: (05237) 9-75-42

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

26.04.2019

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану та плану зонування (зонінг)

села Солдатське Петрівського району Кіровоградської області

Замовник стратегічної екологічної оцінки:

Богданівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області

Юридична адреса: 28332, Кіровоградська область, Петрівський район, с.Богданівка, вул. Інгулецька, 1 тел. 05237-94722, bogdanivska.silrada.org

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Основною ціллю генерального плану населеного пункту є:

 – визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

 – організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;

 – організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;

– визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;

– розроблення моделі перспективного розвитку села;

 – етапність освоєння території та обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови території села для забезпечення його сталого розвитку.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території області (Схема планування території Кіровоградської області затверджена рішенням обласної ради від 15.02.2013 року) у свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються та уточнюються у детальних планах території. При розробленні генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку, наявна чинна проектна документація, спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункті.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля ( у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

Згідно частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до перспективи демографічного та економічного розвитку села, зазначеної в генеральному плані  села Солдатське Петрівського району Кіровоградської області, основою сталого стійкого зростання економіки села визначено сільськогосподарську діяльність, а перспективу розвитку надано діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини та розвитку промисловості.

Генеральним планом та планом зонування (зонінг) передбачено включення в межу населеного пункту земель лісового фонду, земель рекреаційного та  сільськогосподарського призначення та земель промисловості (бувші паливні склади) – на даній земельній ділянці в перспективі розглядається розміщення складських будівель, що будуть використовуватися для зберігання (в незначних кількостях) мінеральних добрив та паливо – мастильних матеріалів.

Розділом “Інженерна підготовка та захист території cела” генерального плану передбачається, з метою покращення санітарно-гігієнічного стану заплав і русел річок, виконання ряду заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистка русла від мулу, наносів та вологолюбивої рослинності. 

Ймовірні наслідки

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

– кліматичні фактори;
б) для територій з природоохоронним статусом:

– вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, території та об’єкти, що мають особливу екологічну цінність;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
– транскордонний вплив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено 

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської області передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту детального плану;

– дані моніторингу стану довкілля.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

– недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

– збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

– охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

– недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

– розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із стратегічної екологічної оцінки:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання  

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування (зонінг) села Солдатське Петрівського району Кіровоградської області подаються до Богданівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області за адресою: 28332, Кіровоградська область, Петрівський район, с.Богданівка, вул. Інгулецька, 1.

Відповідальна особа: 

Сільський голова Доцяк Сергій Іванович тел.  05237-94722, bogdanivska.silrada.org

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів,  до 13 травня 2019 року включно.

Сільський голова                             ______________          С.І. Доцяк

Архіви

Banerbpd 170x100